روندهای برتر آموزش الکترونیکی در سال ۲۰۲۰ و انتظار ما از ۲۰۲۱

حتی قبل از همه گیری ویروس کرونا، صنعت آموزش الکترونیکی با یک سرعت ثابت در حال گسترش بود. اما اکنون، تعطیلی بیشتر مشاغل و موسسات آموزشی به رشد چشمگیر این روند منجر شده است زیرا سازمان‌های بیشتری در...

Read more