چرا تمامی سازمان ها به سامانه‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کاری (BPMS) نیاز دارند؟

چرا تمامی سازمان ها به سامانه‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کاری (BPMS) نیاز دارند؟

منبع: سایت Business.com سازمان‌ها برای آنکه بتوانند در چرخه رقابت بمانند و وضعیت خود را بهبود بخشند، به فرآیند بهبود مستمر نیازمند می‌باشند. عدم توانایی در انجام موفق فرآیند بهبود مستمر می‌تواند...

Read more